BORGEN PARKERING

Abonnements­vilkår

Nærværende abonnementsvilkår

 

Abonnementsvilkår

Nærværende abonnementsvilkår (herefter ”Vilkårene”) er gældende ved tiltrædelse heraf mellem parkeringsudbyderen P/S Borgen Shopping (herefter “Borgen Parkering”) CVR-nr. 36088125, Østergade 4, 6400 Sønderborg, og abonnenter hos Borgen Parkering (herefter ”Abonnenter”).

Vilkårene tiltrædes af Abonnenten som en del af oprettelsen som abonnent hos Borgen Parkering. Vilkårene finder anvendelse ved enhver anvendelse af abonnementet hos Borgen Parkering.

Vilkårene udgør sammen med Abonnentens købsbekræftelse (som nærmere beskrevet nedenfor) abonnementsaftalen mellem Borgen Parkering og Abonnenten.

 1. Abonnementets indhold
  1.1 Et abonnement giver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv og ikke-pladsspecifik ret for Abonnenten til at parkere en eller flere personbiler pr. abonnement i Borgen Parkerings parkeringsanlæg afhængigt af, hvad Abonnenten har valgt.1.2 Retten til parkering gælder kun i abonnementsperioden og evt. andre tidsrum, som vil fremgå af den specificerede købsbekræftelse, som fremgår af Abonnentens brugerprofil via Borgen Parkerings hjemmeside.
 2. Anvendelse
  2.1 Via Borgen Parkerings hjemmeside, www.borgenshopping.dk/parkering, kan der købes parkeringsabonnementer, hvor Abonnenten køber et abonnement til at parkere i et bestemt tidsrum og på et bestemt parkeringsområde. Abonnenten kan også nøjes med at registrere et betalingskort og betale efter forbrug. Se nærmere herom i afsnit 5.2.2 Det er en forudsætning for køb af et parkeringsabonnement, at Abonnenten bliver godkendt af Borgen Parkering eller en af denne udvalgt driftsoperatør.

   

  2.2.1 Er Abonnenten i kraft af sit arbejde tilknyttet parkeringsanlægget, kan prisen nedreguleres. Det er en betingelse for prisreguleringen, at Abonnenten i hele abonnementets løbetid opretholder sin ansættelse. Nedregulering af prisen som følge af arbejdsmæssig tilknytning til parkeringsanlægget skal godkendes af Borgen Parkering.

  2.3 Et parkeringsabonnement giver ret til parkering på de(t) angivne parkeringsanlæg og de(t) angivne tidsrum i Borgens Parkerings parkeringsanlæg. De valgte tidsrum vil fremgå af Abonnentens købsbekræftelse.

  2.4 Køb af et parkeringsabonnement forudsætter, at Abonnenten først opretter en brugerprofil hos Borgen Parkering via Borgen Parkerings hjemmeside. I forbindelse med oprettelsen af brugerprofilen modtager Abonnenten en bekræftelse pr. e-mail, og herefter kan Abonnenten benytte Borgen Parkerings parkeringsanlæg i det aftalte tidsrum.

  2.5 For hvert parkeringsabonnement skal der tilknyttes en eller flere nummerplader/registreringsnummer på det til Abonnenten tilknyttede køretøj(er) samt et gyldigt betalingskort tilhørende Abonnenten. Abonnenten kan til enhver tid administrere sine parkeringsabonnementer på Borgen Parkerings hjemmeside, herunder ændre betalingskort, nummerplade/registreringsnummer og opsige parkeringsabonnementer.

  2.6 Abonnenten er ansvarlig for, at de til Borgen Parkering afgivne oplysninger er korrekte og gyldige, herunder at de(t) relevante køretøj(er) til enhver tid er korrekt registreret. Borgen Parkering er ikke ansvarlig for kontrolafgifter, der udstedes som følge af Abonnentens fejlregistreringer, mangelfulde oplysninger eller lignende brugerfejl.

  2.7 Parkeringsanlæggene tilknyttet Borgen Parkering må kun benyttes til parkering af personbiler med en maksimal vægt på 3.500 kg. og maksimale mål på længde: 5,25 m, bredde: 2,16 m, højde: 2,0 m og frihøjde minimum 9,5 cm. For biler der ikke overholder maksimumsbegrænsningerne beskrevet ovenfor henvises til nærmere beskrivelse på www.borgenshopping.dk/parkering for anvisning af parkeringsmuligheder.

  2.8 Parkeringsabonnementet er uoverdrageligt. Det betyder, at Abonnenten ikke må overdrage, fremleje eller videresælge abonnementet.

  2.8.1 Overdragelse, fremleje eller videresalg af abonnementet betragtes som en væsentlig misligholdelse af disse Vilkår, som giver Borgen Parkering ret til at hæve abonnementsaftalen uden yderligere varsel og kræve erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

  2.9 Parkering skal til enhver tid ske under overholdelse af ordensreglerne på parkeringsanlægget. Den til enhver tid gældende skiltning på p-anlægget skal følges.

  3. Ikrafttræden
  3.1 Abonnementet træder i kraft på den af Abonnenten valgte ikrafttrædelsesdato, og løber en måned ad gangen indtil det opsiges i overensstemmelse med opsigelsesvarslet beskrevet i afsnit 4 i Vilkårene. Vælger Abonnenten ikke en anden ikrafttrædelsesdato ved køb af det pågældende parkeringsabonnement, vil abonnementet træde i kraft på bestillingsdatoen.

  3.1.1 Skal Abonnenten godkendes som ansat med tilknytning til parkeringsanlægget, træder abonnementet i kraft, når denne godkendelse foreligger. Meddelelse herom fremsendes til den af Abonnenten oplyste e-mailadresse.

  3.2 Abonnementsperioden regnes fra ikrafttrædelsesdatoen for abonnementet, jf. pkt. 3.1 – 3.1.1 ovenfor. Hvis ikrafttræden ligger efter den 1. i en kalendermåned, regnes abonnementsperioden fra datoen for abonnementets ikrafttræden til den tilsvarende dato i den følgende måned. Hvis abonnementet er trådt i kraft den 15. i en måned, løber abonnementsperioden således til den 15. i den næstkommende måned.

  3.3 Parkeringsabonnementet fornyes automatisk ved udløb af en abonnementsperiode, medmindre det opsiges af Abonnenten eller af Borgen Parkering, jf. afsnit 4 nedenfor.

  4. Opsigelse
  4.1 Abonnenten kan til enhver tid opsige abonnementet med et varsel på syv hverdage til udløb af en abonnementsperiode. Opsigelse skal så vidt muligt finde sted via abonnementsplatformen på hjemmesiden under det pågældende abonnement eller ved at fremsende en skriftlig opsigelse til Borgen Parkerings e-mailadresse:
  parkering@borgenshopping.dk.

4.2 Abonnementet kan af Borgen Parkering opsiges med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Meddelelse herom fremsendes til den af Abonnenten oplyste e-mailadresse.

4.3 Ved opsigelse af et parkeringsabonnement deaktiveres de(t) af abonnementet omfattede parkeringstilladelse(r) hos Borgen Parkering ved udløb af opsigelsesperioden.

5. Betaling, opkrævning og prisregulering
5.1 Betaling kan ske efter to modeller afhængigt af Abonnentens valg:

5.1.1 Betaling kan ske efter forbrug (tid parkeret i parkeringsanlægget) efter de til enhver tid gældende parkeringstakster, som vil fremgå ved registrering af parkering, f.eks. via EasyPark. Betaling for den parkerede tid opkræves herefter automatisk fra det af Abonnenten registrerede betalingskort ved Abonnentens udkørsel fra parkeringsanlægget.

5.1.2 Betaling kan også ske månedsvis forud, hvor Abonnenten betaler for at kunne parkere i et bestemt tidsrum, jf. beskrivelsen i pkt. 2.3. Betaling trækkes i så fald fra det af Abonnenten registrerede betalingskort på dagen for abonnementets ikrafttræden og derefter ved hver fornyelse af abonnementsperioden.

5.1.3 Endelig kan de to ovennævnte modeller kombineres, således at Abonnenten dels kan parkere i det tidsrum, der hører til Abonnentens abonnement (dvs. er forudbetalt), og derudover betaler efter forbrug for parkering i tidsrum, der ligger udover det til abonnementet hørende tidsrum. Se nærmere herom i afsnit 6.

5.2 Betaling kan kun ske med betalingskort udstedt i Danmark eller anden gyldig betalingsmetode, som er accepteret af Borgen Parkering. Gyldige betalingsmetoder vil til enhver tid fremgå af abonnementsportalen.

5.3 Ved tilmelding til abonnementet giver Abonnenten samtykke til, at Abonnentens betalingskortoplysninger gemmes til automatisk debitering af kortet af de løbende betalinger for abonnementet.

5.4 Afhængigt af Abonnentens valg af betalingsmiddel, kan der være transaktionsgebyrer forbundet med betalingen. Disse gebyrer opkræves ikke af Borgen af Borgen Parkering, men af den pågældende betalingsudbyder. Abonnenten henvises derfor til vilkårene hos den pågældende udbyder, herunder f.eks. EasyPark.

5.5 Abonnenten er ansvarlig for, at de af Abonnenten oplyste betalingsoplysninger er korrekte og gyldige. Ved betalingskortets udløb, spærring eller ophør bortfalder den automatiske betaling af abonnementet. Abonnenten informeres herom via e-mail. Hvis Abonnenten ønsker at fortsætte abonnementet, skal Abonnenten foretage tilmelding af nyt betalingskort via abonnementsportalen. Foretages ændringerne ikke af Abonnenten inden for 10 hverdage suspenderes parkeringsabonnementet. Se nærmere i Vilkårenes pkt. 7.1.

5.6 Den månedlige pris for det af Abonnenten valgte abonnement fremgår af købsbekræftelsen (med evt. senere reguleringer). Priser er angivet inkl. moms og afregnes i DKK.

5.7 Betalingskvitteringer fremsendes pr. e-mail og er desuden tilgængelige via menupunktet “Abonnementer og køb” på Abonnentens profil på
https://betaling.borgenshopping.dk.

6. Særligt for abonnementer med en forudaftalt parkeringstid
6.1 For abonnementer, der inkluderer en parkeringstilladelse for et bestemt tidsrum, jf. pkt. 5.1.2, som eksempelvis mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00, vil parkering uden for det af abonnementet omfattede tidsrum blive opkrævet særskilt med de til enhver tid gældende parkeringstakster for parkeringsanlægget (dvs. efter den i pkt. 5.1.1 beskrevne model).

6.2 Det er vigtigt at være opmærksom på, at evt. tidsrum med gratis parkering, som fremgår af skiltningen i parkeringsanlægget, er indregnet i og derfor ligger inden for det tidsrum, der er omfattet af Abonnentens forudaftalte parkeringstilladelse. Hvis der er skiltet med 1 times gratis parkering, og Abonnenten har parkeringstilladelse til tidsrummet mellem kl. 07 og 17.00, vil Abonnenten således blive opkrævet for parkering i alle tidsrum, der ligger udover det af abonnementet omfattede tidsrum, jf. pkt. 6.1 ovenfor.

7. Misligholdelse
7.1 Ved Abonnentens misligholdelse af abonnementet, herunder f.eks. ved manglende betaling af abonnementet, fremsendes i første omgang en påmindelse til Abonnenten. Er det ikke muligt for Borgen Parkering at debitere kortet efter tre påmindelser, suspenderes adgangen til abonnementet, indtil betalingsoplysningerne er opdateret. De tre påmindelser sendes inden for 10 hverdage efter første mislykkedes debitering.

7.2 Genåbning af abonnementet kan ske mod betaling af en eventuel restance.

7.3 Overdragelse, fremleje eller videresalg af abonnementet betragtes som en væsentlig misligholdelse af nærværende Vilkår, og kan medføre lukning af pågældende abonnement uden yderligere varsel.

7.4 Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at købelovens almindelige mangelsregler, herunder om den 2-årige reklamationsret, ikke gælder for abonnementer. Om Abonnenten har reklamationsret efter reglerne i købeloven, afhænger derfor af, hvad der konkret skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

8. Driftsstop og ansvar
8.1 Det kan være nødvendigt for Borgen Parkering at lukke parkeringsanlæggene helt eller delvist som følge af reparationer, driftsstop, tekniske svigt, strømafbrydelser, storm eller andre kraftige vejrforhold eller andre begivenheder, der forhindrer normal drift af parkeringsanlægget.

8.2 Borgen Parkering ikke ansvarlig for de i pkt. 8.1 omtalte begivenheder, men vil i videst muligt omfang forsøge at undgå og begrænse, at Abonnenterne påvirkes heraf.

 1. Fortrydelsesret
  9.1 Abonnenten har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

9.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen mellem Abonnenten og Borgen Parkering er indgået, det vil sige fra abonnementet er bestilt.

9.2.1 For at udøve fortrydelsesretten skal Abonnenten meddele Borgen Parkering (se kontaktoplysninger i Vilkårenes pkt. 13) Abonnentens beslutning om at fortryde abonnementsaftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brevpost eller pr. e-mail).

9.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis Abonnenten sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

9.4 Hvis Abonnenten rettidigt udøver sin fortrydelsesret, refunderer Borgen alle betalinger modtaget fra Abonnenten, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Abonnentens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Borgen Parkering tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Borgen Parkering har modtaget meddelelse om Abonnentens beslutning om at fortryde abonnementsaftalen. Borgen Parkering gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som Abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre Abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges Abonnenten ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

9.5 Har Abonnenten udnyttet ydelsen og parkeret i Borgen Parkerings parkeringsanlæg, pålægges Abonnenten dog at betale for den del af ydelsen, som er udnyttet inden Abonnentens udøvelse af fortrydelsesretten. Afregningen af den udnyttede del af ydelsen sker baseret på de til enhver tid gældende timeparkeringspriser for parkeringsanlægget.

 1. Meddelelser
  10.1 Meddelelser, opsigelser, påmindelser m.v. fra Borgen Parkering til Abonnenten sendes via e-mail til den e-mailadresse Abonnenten har oplyst ved oprettelsen af abonnementet. Abonnenten har pligt til at have oplyst gyldig e-mail. Meddelelser sendt af Borgen Parkering til den af Abonnenten oplyste e-mailadresse anses for at være kommet frem til Abonnenten.
 2. Behandling af personoplysninger
  11.1 Når Abonnenten opretter og anvender parkeringsportalen med dertil hørende abonnement, registrerer Borgen Parkering som dataansvarlig visse personoplysninger om Abonnenten.

11.2 Borgen Parkerings behandling af Abonnentens personoplysninger sker i overensstemmelse med Borgen Parkerings til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan læses via følgende link.

 1. Ændring af Vilkår
  12.1 Borgen Parkering er berettiget til at ændre disse Vilkår efter de i lovgivningen fastsatte regler om varsling.

12.2 Ændringer af Vilkårene, som ikke er til fordel for Abonnenten, som f.eks. prisændringer, varsles individuelt ved fremsendelse af e-mail herom til den e-mailadresse, som Abonnenten har oplyst. Varslingen udsendes mindst 30 dage inden de nye ændringer af Vilkårene træder i kraft.

12.3 Andre ændringer af Vilkårene varsles på abonnementsportalen.

12.4 Abonnenten kan ved ændring Vilkårene, som er til ugunst for Abonnenten, opsige sit abonnement til ophør før ændringernes ikrafttræden.

 1. Kontaktoplysninger
  13.1 Henvendelser vedr. abonnementets indhold, anvendelse, opsigelse, fortrydelsesret mv. skal rettes pr. mail til:
  parkering@borgenshopping.dk

For at sikre en effektiv sagsbehandling bedes Abonnenten ved alle henvendelser oplyse abonnementsnummer/kundenummer samt i emnefeltet beskrive, hvad henvendelsen drejer sig om.

For henvendelser om Borgen Parkerings behandling af personoplysninger henvises til Borgen Parkerings persondatapolitik, herunder de i persondatapolitikken anførte kontaktoplysninger (link til persondatapolitikken findes i Vilkårenes afsnit 11).

 1. Lovvalg, klagemuligheder og værneting

14.1 Vilkårene reguleres af dansk ret.

14.2 Tvister, der måtte opstå mellem Borgen Parkering og abonnenten i relation til disse Vilkår, søger vi altid løst i mindelighed. Hvis du ønsker at klage, opfordrer vi derfor til, at du i første omgang kontakter Borgen Parkering via de i afsnit 13 anførte kontaktoplysninger ovenfor.

14.3 Du har derudover mulighed for at indbringe klager over Vilkårene til:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus, Toldboden 2

8800 Viborg

 

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mailadresse:
parkering@borgenshopping.dk

Klager over kontrolafgifter

14.4 Klager over kontroludgifter udstedt i Borgen Parkerings parkeringsanlæg kan i første omgang rettes til: parkering@borgenshopping.dk

Klager, som ikke kan løses på anden vis, kan indbringes for Parkeringsklagenævnet: https://www.parkeringsklagenaevnet.dk/. Der er et klagegebyr forbundet med at indbringe klager for Parkeringsklagenævnet. Det til enhver tid gældende klagegebyr fremgår af Parkeringsklagenævnets hjemmeside. Hvis klager får medhold i sin klage, vil klagegebyret blive tilbagebetalt.

14.5 I øvrigt kan sager indbringes for de almindelige domstole efter retsplejelovens bestemmelser om værneting.

Ordensforskrifter for parkeringsanlæg
Betaling for benyttelse af parkeringsanlæggene på timebasis sker i henhold til de enhver tid gældende takster, der fremgår af skiltning ved parkeringsanlæggene.

Brugere af parkeringsanlæggene er forpligtede til at overholde skiltningen ved parkeringsanlægget.

Parkeringen i parkeringsanlæggene kan kun ske med lovligt registrerede personbiler med nummerplade. Ikke indregistrerede og/eller efterladte personbiler bliver anmeldt til politiet og fjernes uden varsel for bilejerens regning.

De til enhver tid gældende ordensforskrifter for parkeringsanlægget findes synligt i parkeringsanlægget og på hjemmesiden www.borgenshopping.dk/parkering.

I tilfælde af spørgsmål eller problemer med parkeringsanlæggene kan Borgen Parkering kontaktes pr. telefon; +45 23 22 17 62.

Al parkering i anlægget reguleres efter privatretlige regler.

Skip to content